" />">
دوست عزیز در صورتیکه تلفن های ثابت را پاسخگو نبودیم با این موبایل ها تماس بگیرید:
09121453530 - 09126960169 - 09122971847

لغات و عبارات کاربردی آلمانی بهمراه ترجمه فارسی

آموزش زبان آلمانی با عبارات کاربردی ادبا

آموزش زبان آلمانی با عبارات کاربردی ادبا

عبارات کاربردی

لغات کاربردی به فارسی

لغت های کاربردی آلمانی

اصطلاحات آلمانی

لغا کاربردی آلمانی

لغات آلمانی به فارسی

عبارات کاربردی در آموزش زبان آلمانی

 آموزش زبان آلمانی با عبارات کاربردی ادبا

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

عبارات آلمانی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

عبارات آلمانی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

افعال پرکاربردی آلمانی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

افعال پرکاربردی آلمانی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی.

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

صرف فعل در آلمانی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

افعال پرکاربردی آلمانی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

حرف مرد یکیه به آلمانی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسیافعال پرکاربردی آلمانی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

تخم مرغ و قسمتهای مختلف به آلمانی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

اشکال هندسی به آلمانی

ضمایر سوالی به آلمانی.


قیدها به آلمانی

انگشتها به آلمانی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

قیمت چنده به آلمانی

متاسفم به آلمانی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

من نمیفهمم به آلمانی


مریض له آلمانی

عبارت کاربردی آلمانی به فارسی

معذرت میخوام

من گرسنهه هستم

من تشنه ام

سیگار کشیدن ممنونع

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

لغات کاربردی زبان آلمانی به فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

لغات پر کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

اصطلاحات کاربردی آلمانی با ترجمه فارسی

دوستت دارم به آلمانی

چند سالته


ایرانیم به آلمانی

دهان له آلمانی

گردن به آلمانی

گوش به آلمانی

ابرو به آلمانی

زبان له آلمانی

مو به آلمانی

پا به آلمانی با تصویر

سر به آلمانی

کلمه آلمانی در زبان آلمانی

لغت زانو در زبان آلمانی

اجزای صورت به آلمانی با تصویر

حروف اضافه در زبان آلمانی